Forgotten


Forgotten # 1, 2017, Giclée print, size 60 cm x 90 cm

Forgotten # 2, 2017, Giclée print, size 60 cm x 90 cm

Forgotten # 3, 2017, Giclée print, size 60 cm x 90 cm

Forgotten # 4, 2017, Giclée print, size 60 cm x 90 cm

Forgotten # 5, 2017, Giclée print, size 60 cm x 90 cm

Forgotten # 5, 2017, Giclée print, size 60 cm x 90 cm